مقالات
تشکری، علی اکبر؛ نقیبی، الهام؛
پژوهش های تاریخی » تابستان 1393 - شماره 22
قرن هشتم ‌هجری‌قمری، سرآغازی بر آشتی تصوف با تشیّع امامیه به شمار می‌رفت. اما این روابط در آستانه تاسیس سلسله صفوی، به‌حدی گسترش یافت که مفاهیمی چون ولایت، در آمیزه‌ای از مضامین شیعی‌صوفی، زمینه را برای کارکرد سیاسی آن مستعد ساخت.  »ادامه
+ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۹
حصاری مقدم، جواد؛
رشد آموزش تاریخ » تابستان 1389 - شماره 39
 »ادامه
+ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۳
رجبی دوانی، محمدحسین؛
سیاست دفاعی » پاییز 1393 - شماره 88
 »ادامه
+ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۰
کشاورزی، محمدطیب؛
مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام » تابستان 1395، دوره اول - شماره 2
 »ادامه
+ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸
قریشی کرین، سیدحسن؛ برزن، مرضیه؛
تحقیقات جدید در علوم انسانی » مهر 1395، سال سوم - شماره 9
 »ادامه
+ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۴
معرفیون، زینب؛ بنی سعید، نوروز؛
رهیافت تاریخی » زمستان 1395 - شماره 17
 »ادامه
+ شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
قریشی کرین، سید حسن؛ اشرفی خیرآبادی، حمید؛
تحقیقات جدید در علوم انسانی » زمستان 1394، سال دوم - شماره 1
 »ادامه
+ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۶
نجفی برزگر، کریم؛
شبه قاره (ویژه نامه نامه فرهنگستان) » پاییز و زمستان 1393 - شماره 3
 »ادامه
+ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۲
معرف: فیروزبخش، پژمان؛
نامه بهارستان » فروردین 1386 - شماره 11 و 12
کتاب کوچک«تذکرة الخطاطین»در شرح احوال خوش نویسان‌ و خطاطان اواخر دورهء صفویه است.مؤلف آن میرزا محمد صالح اصفهانی‌ (د:1126 ق)فرزند میرزا ابوتراب اصفهانی از خوش نویسان و نستعلیق نویسان‌ برجستهء زمان شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی است که کتابه‌های برخی‌ ابنیهء اصفهان به خط خوش اوست. »ادامه
+ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۹
اسدپور، حمید؛ بیاتی، هادی؛ سنگ سفیدی، مهدی؛
تاریخ روابط خارجی » پاییز 1393 - شماره 60
ﺷﻮرﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1033ق. در اواﺧﺮ زﻣﺎﻣﺪاری ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول در اﯾﺎﻟﺖ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣﻮراوی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺗﺎ دورة ﺷﺎه ﺻﻔﯽ در 1044ق. ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ، در ﺷﻤﺎر ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد.  »ادامه
+ چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۹