همکاران علمی قطب مطالعات صفویه

حجت‌الاسلام دکتر رسول جعفریان

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: دانشگاه تهران

دکتر مسعود کثیری

مسئولیت: همکار قطب
رتبه علمی: استادیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر محمد علی رنجبر

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه شیراز

دکتر حمید حاجیان پور

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه شیراز

دکتر نزهت احمدی

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

دکتر علی اکبر جعفری

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر محمد کریم یوسف جمالی

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر ناصر جدیدی

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

Jose Cutillas Ferrer

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
عضو هیئت علمی: دانشگاه آلیکانته اسپانیا

دکتر سوسن بابایی

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
عضو علمی: انستیتو هنری کرتاولد دانشگاه لندن

Nobuaki Kondo

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ژاپن

دکتر پدرام خسرو نژاد

مسئولیت: همکار قطب
رتبه علمی: استادیار