انطباق برنامه قطب با سند چشم انداز
قطب علمی «مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه» برای پیاده سازی برنامه های پیشنهادی در چارچوب سیاست ها و الویت های مصوب سند نهایی چشم انداز 20 ساله ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی که زیر نظر رهبر معظم انقلاب ترسیم شده است؛ تلاش می کند. برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در سیاست های کلی، با فعالیتها و عملکرد قطب علمی «مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه» هماهنگ و متناسب است.
برخی از این هماهنگی عبارتند از:
• تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی- اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی
• حفظ هویت اسلامی- ایرانی و حراست از میراث فرهنگی
• تحکیم روابط با جهان اسلام و ارایه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.
اجرای برنامه های پیش بینی شده در قطب علمی صفوی شناسی و تحقیق درفرهنگ و تمدن شیعی ضمن همسویی با اصول فرهنگی در سند چشم انداز بیست ساله، اقدام مؤثری در راستای تحول در علوم انسانی و نیز فعال شدن کرسی های نظریه پردازی می باشد. با عنایت به این موارد، اهم دستاوردهای این برنامه عبارتند از:
• تحقق علمی اهداف علمی مذکور در ماده آئین نامه ثقطب های علمی کشور در زمینه علوم انسانی
• ساماندهی تحقیقات گروهی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در حوزه مطالعات تارخی به منظور تأمین بخشی از نیازهای بنیادهای فرهنگی و علمی کشور در زمینه تحقیقات تاریخی
• ارائه نظریات نو در حوزه مسائل فرهنگی به منظور تدوین راه کارهای فرهنگی مناسب در شرایط فعلی جامعه جهانی با رویکرد به مسائل دینی
• پرورش متخصصان جدید در حوزه های تاریخی- دینی
• ابهام زدایی و رفع شبهات و اتهامات در مباحث نظریات سیاسی در حوزه حکومت دینی