تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن
تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن
کجباف، علی اکبر؛ مومنی، محسن
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام » بهار و تابستان 1391 - شماره 10
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
از نظر بسیاری ازمتفکران علوم سیاسی، حکومت ایران در عصر صفویه در طبقه بندی حکومت های استبدادی قرار می گیرد. این پژوهش به دنبال تحلیل علل و عوامل استبدادی بودن این حکومتمی باشد. تکیه اصلی تحلیل داده ها بر سفرنامه ژان شاردن سیاح و جهانگرد فرانسوی می باشد که در دوران صفویه به ایران مسافرت­ نموده، بنابر آنچه که از این اثر مهم استنباط می­شود و با مقایسه آن بااندیشه­های متفکران ایرانی در دوره مورد بحث دیدگاه های شاردن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شده است. سوال اصلی این است که از دیدگاه شاردن چه عواملی در استبدادی بودن حکومت ایران عصر صفویه نقش داشته­اند؟ شاردن در اثر خود به عوامل ثانویه تبدیل حکومت ایران به استبدادی اشاره می­کند عواملی مانندضعف ساختاری نظام قضایی، و نوع تسلط حکومت ها در ایران که به وسیله نیروی های مستبد بوده است؛ اما در ورای این عوامل او به عوامل اصلی تبدیل حکومت ایران عصر صفویه به استبدادی از دیدگاه روان شناسی اجتماعـی مردم و اعتقـادات آنان نسبت به شـاه پرداختـه ­است.
noormags.ir
+ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: